How to pronounce oarremem

Random words: memGytsjerkOentsjerkIk praat gjin Fryskpapier