Language: Jiaoliao Mandarin [胶辽官话]

Back to Jiaoliao Mandarin