Language:

Quiatoni Zapotec

[zpf]

Back to Quiatoni Zapotec

  • chii pronunciation chii
  • xuhn pronunciation xuhn
  • gaa pronunciation gaa
  • gahdz pronunciation gahdz