User profile: information, words and pronunciations.
Date Word Listen Votes
2016-01-03 Nên chúng ta nghĩ đó là điều hiển nhiên [vi] Nên chúng ta nghĩ đó là điều hiển nhiên pronunciation 0 votes
2012-09-30 chọc [vi] chọc pronunciation 0 votes
2012-09-30 khao [vi] khao pronunciation 0 votes
2012-09-30 kẹo [vi] kẹo pronunciation 0 votes
2012-09-30 gian [vi] gian pronunciation 0 votes
2012-09-30 bôm [vi] bôm pronunciation 0 votes
2012-09-30 hẹn [vi] hẹn pronunciation 0 votes
2012-09-30 khoe [vi] khoe pronunciation 0 votes
2012-09-30 gang [vi] gang pronunciation 0 votes
2012-09-30 chấy [vi] chấy pronunciation 0 votes
2012-09-30 giào [vi] giào pronunciation 0 votes
2012-09-30 giục [vi] giục pronunciation 0 votes
2012-09-30 bốp [vi] bốp pronunciation 0 votes
2012-09-30 [vi] gã pronunciation 0 votes
2012-09-30 hãn [vi] hãn pronunciation 0 votes
2012-09-30 [vi] bê pronunciation 0 votes
2012-09-30 cằn [vi] cằn pronunciation 0 votes
2012-09-30 giã [vi] giã pronunciation 0 votes
2012-09-30 hang [vi] hang pronunciation 1 votes
2012-09-30 kiêng [vi] kiêng pronunciation 0 votes
2012-09-30 kiệu [vi] kiệu pronunciation 0 votes
2012-09-30 chiều [vi] chiều pronunciation 0 votes
2012-09-30 chắt [vi] chắt pronunciation 0 votes
2012-09-30 chưng [vi] chưng pronunciation 0 votes
2012-09-30 gan [vi] gan pronunciation 0 votes
2012-09-30 hồi [vi] hồi pronunciation 0 votes
2012-09-30 băng [vi] băng pronunciation 0 votes
2012-09-30 bôi [vi] bôi pronunciation 0 votes
2012-09-30 Hóp [vi] Hóp pronunciation 0 votes
2012-09-30 can [vi] can pronunciation 0 votes