• ضد pronunciation ضد [fa]
  • Record pronunciation for ڈهٹائی ڈهٹائی [ur] Pending pronunciation
  • bigot pronunciation bigot [en]
  • bigotry pronunciation bigotry [en]
  • bigoted pronunciation bigoted [en]
  • mumpsimus pronunciation mumpsimus [en]